Alexandros Kouris & Maya Tsoclis. Two of the team!